Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom
spracúvame osobné údaje záujemcov, ktorý nás oslovia prostredníctvom webovej stránky
prevádzkovateľa Staviameprevas s. r. o., s miestom podnikania: Horná Breznica 181, 020 61 Horná
Breznica, IČO:53814029 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať
telefonicky na číslo 0907401029, e-mailom na info@staviameprevas.sk alebo poštou na adresu nášho
miesta podnikania.


Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane
osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 a tými ustanoveniami
Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími predpismi.

 

Máte postavenie dotknutej osoby?

Postavenie dotknutej osoby máte v prípade, ak nám pošlete správu prostredníctvom webovej
stránky tak, že vyplníte a odošlete kontaktný formulár, čím dôjde k spracúvaniu Vašich osobných
údajov.


Prečo Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli odpovedať na Vašu správu, ktorú ste nám poslali
prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.


Na základe čoho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
Aj keď súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov pred jeho
odvolaním. Svoj súhlas môžete odvolať prostredníctvom kontaktného formuláru alebo poslaním mailu
na adresu info@staviameprevas.sk.


Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Prístup k osobným údajom, ktoré nám poskytnete majú naši poverení zamestnanci alebo IT
správca.


Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje uchovávame tri mesiace odo dňa odoslania kontaktného formulára alebo do
momentu odvolania Vami udeleného súhlasu. Rozhodujúce je, ktorá skutočnosť nastane skôr.


Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame o Vás osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári, a to meno, telefón, email,
prípadne iné osobné údaje, ktoré uvediete v texte správy alebo jej prílohách.


Aké máte práva?

Ako dotknutá osoba disponujete právami, ktoré súvisia so spracúvaním Vašich osobných
údajov z našej strany. Ako dotknutá osoba máte tieto práva:


Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Môžete nám podať žiadosť, či sa spracúvame osobné údaje o Vás. V prípade, ak spracúvame Vaše
osobné údaje, umožníme Vám prístup k ním a vystavíme na základe Vašej žiadosti kópiu Vašich
osobných údajov.


Právo na opravu (doplnenie) Vašich osobných údajov

Pokiaľ by ste zistili, že Vaše osobné údaje, ktoré evidujeme sú nesprávne, máte právo požiadať
nás opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Taktiež máte právo na
doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. My samozrejme vykonáme opravu,
prípadne doplnenie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.


Právo na vymazanie Vašich osobných údajov

Rovnako nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, čo budeme povinný spraviť
v nasledovných prípadoch:
a. Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme získali alebo inak spracúvali,
b. odvoláte súhlas, na základe ktorého Vaše osobné údaje spracúvame,
c. Vaše osobné údaje sme spracúvali nezákonne, a teda nemali sme žiadny právny základ, ktorý by
nám umožňoval ich spracúvanie,
d. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zo Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
e. osobné údaje by sme získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe
mladšej ako 16 rokov, ktorú činnosť však neuskutočňujeme.
Na výmaz Vašich osobných údajov nemáte právo v tom prípade, že ich spracúvanie je potrebné:
a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným
spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
K výmazu Vašich osobných údajov na základe Vašej žiadosti pristúpime bez zbytočného odkladu po
tom, čo vyhodnotíme, že Vaša žiadosť je dôvodná.


Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte taktiež právo žiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných
údajov v nasledovných prípadoch:
a. ak napadnete správnosť osobných údajov, a teda ak budete požadovať ich opravu , a to počas
obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov
b. ak spracúvanie považujete za protizákonné a namiesto výmazu osobných údajov požadujete
obmedzenie ich použitia;
c. ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely ich spracúvania, ale potrebujete ich Vy na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov;
d. ak budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného
nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na naše strane prevažujú nad Vašimi
oprávnenými dôvodmi.


Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov

Ak by sme vykonávali spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom ochrany našich oprávnených
záujmov alebo tretieho subjektu, máte právo kedykoľvek podať námietku proti takémuto spracúvaniu
Vašich osobných údajov. Rovnako máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných
údajov pre účely priameho marketingu.
Ak vznesiete námietku z vyššie uvedených dôvodov proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,
nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. To neplatí ak preukážeme, že máme závažné
oprávnené dôvody pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami
alebo právami a slobodami, alebo preukážeme že ich spracúvame pre určenie, výkon alebo obhajobu
našich právnych nárokov. V prípade, ak podávate námietku proti spracúvaniu osobných údajov pre
účely priameho marketingu, nebudú Vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvané.


Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

Na základe tohto práva získate Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo preniesť
tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za
predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy a ich
spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.


Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania

Ako subjekt údajov máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na
automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne
účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne týka.Na tomto mieste Vám oznamujeme, že rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom
spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás
obdobným spôsobom významne týka neuskutočňujeme.

 

Právo podať sťažnosť na dozorovom úrade

V prípade, ak si myslíte, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu právnych
predpisov, máte právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade, ktorým je pre územie
Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje a ďalšie informácie môžete
nájsť na stránkach https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Zároveň máte právo na účinnú súdnu ochranu
proti právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu, alebo ak sa príslušný dozorný orgán
nezaoberá Vami podanou sťažnosťou alebo Vás neinformuje o priebehu riešenia Vašej sťažnosti.


Právo byť informovaný o prípadoch porušenia zabezpečenia Vašich osobných údajov

V prípade, ak by prišlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a ak je pravdepodobné, že
takéto porušenie bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva alebo slobody, bez zbytočného
odkladu Vám túto skutočnosť oznámime a poskytneme Vám bližšie informácie hlavne o povahe
takéhoto porušenia, hroziacich dôsledkoch a prijatých opatreniach.


Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

Keďže spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, tento môžete kedykoľvek
odvolať.

 

1 - Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Priložiť súbor:
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia